Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

688
0 Hypes | 0 Bashes

4 般舟念佛精進版如觀法師 恭誦 阿彌陀佛

4 般舟念佛(精進版)如觀法師 恭誦 (可做mp3,影音檔手機播放使用,就是好用的念佛機了) http://youtu.be/OhP314YX-vE ※ 阿彌陀佛(翻錄流通、免費結緣、福慧圓滿),因您的佈施讓世人更能親近佛法。新聞報導某家念佛機業者針對殯葬業者、相關等提出智慧財產權告訴,禍雖未至福已遠離!別因您關閉了善知識的方便之門。 金剛經 持經功德分第十五 「須菩提!若有善男子、善女人,初日分以恆河沙等身布施;中日分復以恆河沙等身布施;後日分亦以恆河沙等身布施,如是無量百千萬億劫,以身布施。若復有人,聞此經典,信心不逆,其福勝彼。何況書寫、受持、讀誦、為人解說。須菩提!以要言之,是經有不可思議,不可稱量,無邊功德,如來為發大乘者說,為發最上乘者說,若有人能受持、讀誦、廣為人說,如來悉知是人、悉見是人,皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德,如是人等,即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故?須菩提!若樂小法者,著我見、人見、眾生見、壽者見,則於此經不能聽受、讀誦、為人解說。須菩提!在在處處,若有此經,一切世間,天、人、阿修羅所應供養,當知此處,則為是塔,皆應恭敬,作禮圍遶,以諸華香而散其處。」 1 彌陀懺 http://youtu.be/2rTDMK5-Ym0 2 淨土頌 http://youtu.be/eqKhz-YCXY4 3 般舟念佛修行版 http://youtu.be/AaNEpIwq7vs 4 般舟念佛精進版 http://youtu.be/OhP314YX-vE 5 持名念佛(地鐘慢版-國語) http://youtu.be/YjUmdaJ8ycc 6 持名念佛地鐘慢版 台語 http://youtu.be/95RT4CUBkIA 7 持名念佛(地鐘快版) http://youtu.be/L7a1KuDoG9Y 8 四字四音念佛(慢版) http://youtu.be/mVZxAg94ZXE 9 四字四音念佛(快版) http://youtu.be/_9G4SoDS6Sc ==推薦網站== ★台灣塑膠模具鋼模廠 http://www.hanchan.com.tw ●

EtonHsiao EtonHsiao
Uploaded on Jul 21, 2016

Categories other

Tags

Show More
Stella wanted to show her mom a cool new website
  • There will never be a headline this incredible ever again
  • Itty bitty bow tied kitty
  • Trainers hate him
  • Chimpanzee Is Trying to Holla
  • Prairie dog puppies
  • Map of global internet usage.
  • Pottering...it's like