Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

3,765
0 Hypes | 0 Bashes

Kiotviet New Show

http://www.kiotviet.com/Dich-vu/Phi-d... Một số phần mềm bán hàng cho phép theo dõi doanh số bán hàng theo nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ được cấp một tên truy cập vào phần mềm, và toàn bộ giao dịch bán hàng của nhân viên sẽ được lưu lại trên hệ thống.

acheteinstagram acheteinstagram
Uploaded on Aug 22, 2013

Categories science-tech

Tags phan-mem-ban-hang, ph-n-m-m-b-n-h-ng, ph-n-m-m-pos

Show More
This is dedication
  • Incredibly Cute Happy Elephant
  • this is creepy
  • Hot Chick
  • Best use of $100 ever
  • How fabulous.
  • Hot girl!
  • Derp Cat
  • Dog Conferences with Cows