Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

8,088
7 Hypes | 0 Bashes

Meditácie Ľubomíra Stančeka | Lk 18,1-8 | Je Potrebné Modliť Sa A Ne

Meditácie Ľubomíra Stančeka: http://www.evanjelizacia.eu/?name=rok... Františkánsky kostol a kláštor v Beckove: Kláštor - dvojpodlažná štvorkrídlová budova, naväzujúca na západnú stranu kostola, s ktorou je spojená okružnou krížovou chodbou, je orientovaná do rajského dvora. Celý objekt je zo západnej strany uzatvorený vysokým múrom. Komplex zjednocuje hlavná východná fasáda smerom do námestia. Kostolné priečelie je trojosové, symetricky členené oknami vo dvoch úrovniach a výklenkami s barokovými sochami sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka z Assisi a zavŕšené štítom. Hlavný portál je plasticky riešený s dvoma predstavenými stĺpmi, nesúcimi rozoklaný segmentový tympanón s dvoma píniovými šiškami po stranách a v strede s erbom biskupa Haška ( trojuholník s korunkou a kotvou v rohoch, vpravo hore slnko a vľavo polmesiac) a letopočtom 1691. V nikách stoja sochy sv. Františka z Assisi, zakladateľa rádu a sv. Antona Paduánskeho, jeho nasledovníka a šíriteľa viery. Na fasáde bola potvrdená nástenná maľba - nachádza sa vyobrazená na obrázku, ktorý drží biskup Haško na svojom portréte ( nesignovaná olejomaľba zo zbierok SNM). Fasáda konventu je 10-osová, s profilovanými okennými osteniami ako na kostole. Rovnaké sú aj fasády na nádvoriach. Kláštorné krídla sú dvojtraktové, obrátené do nádvoria s obiehajúcou krížovou chodbou, z ktorej sa vchádza do jednotlivých miestností konventu a do kostola reprezentačnými portálmi s kamennými profilovanými osteniami v dôležitých komunikačných uzloch. Cely majú vysoké valené klenby, v refektári (jedálni) s bohatou geometrickou štukovou výzdobou. Zadné západné krídlo má hospodársky charakter, vedie do dvora ohradeného kamenno-tehlovým múrom popri hlavnej ceste. V 60-tych rokoch minulého storočia hrozilo jeho zbúranie. Múr je súčasťou parkánu, ktorý viedol popri hradbovej priekope. V juh

Show More
Just because it's low tech doesn't mean it's not cool
  • Husky likes to play tricks
  • World´s most beautiful bathroom
  • Neighbors dog dared me to start some shit today
  • Train Advises You Do Not Hump
  • DogBird, perfect beach timing
  • Just in case you're having a bad day
  • Common ground for two (distant) cousins